Odbierz 5% rabatu na pierwsze zakupy w sklepie - Odbierz rabat

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO 

Niniejszy Regulamin powstał w trosce o ochronę Pani/Pana praw. Znajdują się w nim  informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, warunków zawarcia umowy, formy  płatności, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych towarów,  procedury reklamacyjnej i wszelkie inne informacje przepisane prawem. 

§1. DEFINICJE 

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. Sprzedawca/Usługodawca – Sylwia Wasak prowadząca działalność gospodarczą pod  firmą SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Sylwia Wasak, pod adresem ul. Królik 45, 21 -400  Łuków, NIP: 825 206 26 77, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić  Sprzedawcy za Towar. 

3. Dowód zakupu – faktura, paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego  żądanie potwierdzający sprzedaż Towaru. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z  Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi  przepisami prawa. 

4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  od pracy. 

5. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu  internetowego https://sklep.wasak.com.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia, w  szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie  warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

6. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna  niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła  lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą. 

7. Konsument – zgodnie z art. konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, Klient  będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

8. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu,  umożliwiające dostęp do Towarów. 

9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez Sprzedawcę za pomocą  poczty e-mail, którą Klient może zamówić/zasubskrybować. Pozwala ona Usługobiorcom  na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy: informacji dotyczących  Sprzedawcy, Towarów, usług powiązanych ze Sprzedawcą, nowościami, promocjami w  Sklepie. 

10. Operator płatności – 

PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 186, 60 – 166 Poznań,  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000274399, numerem NIP: 7792308495

11. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą  Umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie  posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej. 

12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca  we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w  ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą  działalnością, w Sklepie. 

13. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu. 

14. Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.wasak.com.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem,  którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Towarów. 

15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

16. Umowa zawarta na odległość– jest to umowa zawierana pomiędzy Klientem a  Sprzedawcą poprzez Sklep, bez fizycznej obecności stron, korzystając wyłącznie z jednego  lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do momentu zawarcia umowy. 

17. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na  rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu. 

18. Towar – wszystkie rzeczy ruchome, oferowane za pośrednictwem Sklepu. 19. Trwałość towaru – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku  zwykłego korzystania. 

20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy  na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  Zamówienie określa Towar, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i  wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności,  sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta. 

21. Płatność – uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy, które może odbywać się poprzez  dostępne w Sklepie metody płatności online. 

22. System – zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia  przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci  telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (Internet). 

23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa. 

24. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),  dalej jako Kodeks cywilny. 

25. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, dalej jako RODO. 

26. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Usługodawcą, a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie jest Sylwia Wasak prowadząca  działalność gospodarczą pod firmą SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Sylwia Wasak, pod  adresem ul. Królik 45, 21 -400 Łuków, NIP: 825 206 26 77, zgodnie z dokumentem  wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej. 

2. Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://sklep.wasak.com.pl/ na  odpowiednich podstronach, prowadzony przez Sprzedawcę. 

3. W każdej sprawie związanej z zamówieniem bądź funkcjonowaniem sklepu należy  kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych: adres e-mail: kontakt@wasak.com.pl 

numer telefonu: +48 799 047 681 

formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu. 

4. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed  rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny  dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruku.  

5. Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT. 

6. Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.  

7. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja  postanowień Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie  postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.  

8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do utworzenia Konta i/lub  zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu. 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu,  w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w  rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

10. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do: 

Korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym; Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie  własnego użytku osobistego zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została  udzielona); 

Nieumieszczania Spamu.  

11. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały, teksty, opisy towarów, grafiki,  logotypy zamieszczone w Sklepie, Formularzu Zamówienia, są własnością Sprzedawcy  lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa  autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i 

innych materiałów graficznych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej,  posiadającej do nich prawa. 

12. Zabrania się pobierania zdjęć oraz pozostałych materiałów Sklepu oraz wykorzystywania  ich do celów marketingowych oraz handlowych bądź jakichkolwiek innych celów.  Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub  innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej  jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego  oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. 

13. Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz rysunki  udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na  ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. W szczególności Klient poprzez  umieszczanie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat danego Towaru  lub Treści Cyfrowej wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę tych komentarzy  oraz recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i  reklamowych Serwisu. Klient udziela również Usługodawcy upoważnienia do  wykonywania praw zależnych do utworu Klienta oraz wykonywania w imieniu Klienta  autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Klient może w każdej  chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia  o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym  oświadczeniu materiałów. 

14. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając  niepoprawnych danych osobowych. 

15. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których  warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. 

16. Ceny, specyfika każdego Towaru, jego skład, cechy charakterystyczne oraz informacje o  istotnych właściwościach zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.  17. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem  i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz  innych Klientów. 

18. Informacje dotyczące Towarów a w szczególności ich ceny, nie stanowią oferty w  rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy.  19. W Sklepie dostępne są następujące Towary: obuwie 

§3.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu  internetowego polegają na: 

a) Prezentacji Towarów; 

b) Umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia; c) Konto; 

d) Newsletter – warunki świadczenia usług newsletter dostępne są w regulaminie  Newslettera; 

e) Opinie 

f) wysyłanie i odbieranie wiadomości w Serwisie;

g) umożliwienie dostępu do informacji udostępnionych w ramach Serwisu. 2. W celu założenia indywidualnego Konta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny  i zaakceptować Regulamin. 

3. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem  Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustawienie hasła. Po kliknięciu w niego i  ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.  

4. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych  podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych następnie za pomocą ustawień  Konta. 

5. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego  zamówień w Sklepie.  

6. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą  zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas  nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w  każdej chwili, usuwając konto. 

7. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem  natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z  prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący: a) Korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu; 

b) Korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym  użytkownikom; 

c) Podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe; 

d) Przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w  szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub  nienawiści. 

8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są  natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu. 

9. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  poinformować Sklep o woli jego usunięcia. Klient może również samodzielnie usunąć  Konto w panelu. 

10. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić  Klientowi korzystanie z danej funkcjonalności np. śledzenie historii zamówień, złożenie  zamówienia.  

§4. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania  zamówień na Towary potrzebne są: 

a) Dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia (np. Komputer, telefon); b) Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej  obsługująca pliki typu cookies oraz skryptów JavaScript, np. Google Chrome,  Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari; 

c) Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania,  modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz  przez nieuprawnione osoby trzecie. 

5. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego  funkcjonowania Sklepu. 

6. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez  niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. §5. ZAWIERANIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ TOWARÓW 1. Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę za pośrednictwem  Formularza Zamówienia na stronie Sklepu bądź za pośrednictwem usługi Konto  wypełniając Formularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji  Zamówienia. 

2. Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z  wyłączeniem sytuacji, niezależnych od Sprzedawcy (siła wyższa). 

3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest aby Klient: a) Dodał Towar do Koszyka w tym celu należy kliknąć przy prezentowanym  Towarze przycisk „Dodaj do koszyka”; 

b) Przeszedł do opłacenia zamówienia, klikając przycisk „Zamówienie”; c) Wypełnił formularza zamówienia o niezbędne dane; 

d) Wybrał sposób płatności z dostępnych w Sklepie; 

e) Wybrał sposób dostawy z dostępnych w Sklepie; 

f) Akceptował postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności; 

g) Wybrał przycisku „Kupuję i płacę” który wskazuje na konieczność zapłaty  za zamówienie i dokończyć zakup na kolejnej stronie. 

4. Klient ma świadomość i rozumie, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”,  zawiera ze Sprzedawcą Umowę co wiąże się po stronie Klienta z obowiązkiem zapłaty.  5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach  następujących danych: 

a) imienia i nazwiska, 

b) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), c) numeru telefonu, 

d) adresu e-mail, 

e) opcjonalnie: nazwy oraz danych firmy 

5. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia  ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. 6. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa  „Wysłać na inny adres?” i wskazanie innego adresu wysyłki na stronie na którą zostanie  przekierowany.  

7. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje  o dostarczeniu przesyłki.  

8. Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w ramach Serwisu do chwili  uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę”.

9. W sytuacji, kiedy Klient chce otrzymać fakturę zobowiązany jest do wskazania w  Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny (NIP). Faktura zostanie  wysłana na podany przez niego adres e‑mail, na co Klient wyraża zgodę. 

10. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej  w Sklepie. 

11. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia  przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje  poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email, zawierającej potwierdzenie  wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta.  

12. Wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy  Sprzedawcą a Klientem. 

13. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email  potwierdzającej wszystkie istotne elementy Umowy sprzedaży. 

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku: 

a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak  wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia), 

b) nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku  wyboru opcji płatności przelewem). 

15. Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany  Użytkownik, przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto  w Sklepie. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub  niezależnie od składania zamówienia. 

§6. CENY TOWARÓW 

1. Ceny Towarów zamieszczone w Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto co  oznaczam, że zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.  2. Ceny Towarów podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Koszty dostawy  Towarów są każdorazowo podawane w Formularzu Zamówienia w trakcie składania  Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez  

Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia.  3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty dostawy. O łącznej  kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany jest  każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w mailu potwierdzającym złożenie  Zamówienia. 

4. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na  podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

5. Sprzedawca udostępnia informacje o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała  w okresie 30 dni przez wprowadzeniem obniżki ceny. 

6. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni,  obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej  cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego  Towaru w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 

7. Sprzedawca nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania  w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu  internetowego. 

§7. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ OPŁATA ZA DOSTAWĘ ZAMÓWIONEGO  TOWARU 

1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie w zakładce „dostawa i zwroty”  oraz każdorazowo na podstronie danego Towaru, w tym także w chwili wyrażenia przez  Klienta woli zawarcia Umowy.  

2. Możliwe są następujące formy płatności za zamówione Towary: 

a) Przelew tradycyjny na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na numer rachunku  bankowego 93 1090 2590 0000 0001 5424 0157 terminie 3 dni od daty złożenia  Zamówienia. 

b) Przelewem elektronicznym – możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu  Operatora Płatności;  

c) Za pomocą PayU- – możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu Operatora  Płatności;  

d) Płatność BLIK za pośrednictwem serwisu, który dostarcza Operator Płatności. 4. W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i  zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

5. Do każdego Zamówienia wystawiana jest paragon bądź faktura (imienna bądź na firmę). 6. Reklamacje – Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje  rozpatrywane są zgodnie z zasadami Operatorów płatności. 

§8. DOSTAWA TOWARÓW 

1. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Regulamin Promocji lub Umowa  Sprzedaży stanowi inaczej.  

3. Dostępne metody oraz koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi w zakładce  „Dostawa i Zwroty” w Sklepie oraz każdorazowo w Koszyku, w tym także w chwili  wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.  

4. Wysyłka Towaru nastąpi w terminie od 2 do 14 dni roboczych od momentu licząc od  dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność. 

5. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest  uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. 

6. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy: 

a) Paczkomaty; 

b) Przesyłka kurierska; 

c) Odbiór osobisty . 

7. Zamówienie będzie czekało na odbiór w Sklepie stacjonarnym 14 dni, pod adresem: ul.  Królik 39, 21-400 Łuków. Zostanie wydane po przedłożeniu Sprzedawcy numeru  zamówienia. 

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres  wysyłki. 

9. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do  niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty 

na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia  Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych  od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.  

10. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia  liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej  złożenie Zamówienia.  

11. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. §9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy Konsument, a także Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta  może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z  zastrzeżeniem §9 ust. 17 Regulaminu i bez ponoszenia kosztów. Wyjątek stanowią koszty  określone poniżej. 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia następnego od momentu  objęcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w posiadanie  Towaru. 

3. Gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w  częściach – termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego  towaru, jego partii lub częścią jeśli umowa polega na regularnym dostarczaniu towaru przez  czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów. 

4. Aby skutecznie odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorcy na Prawach  Konsumenta w tym celu zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za  pośrednictwem adresu e-mail bądź pocztą tradycyjną) przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy. 

5. Przykładowa treść oświadczenia – formularza (wzór) o odstąpieniu od umowy stanowi  załącznik nr 1 do Regulaminu.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za  niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta  złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta  przestaje wiązać. 

7. Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta,  niezwłocznie, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany  przez niego adres e-mail. 

8. Konsument lub podmiot wskazany w ust 1 ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie  później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o  odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Towar zostanie odesłany  przed upływem 14- dniowego terminu na adres: SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Sylwia  Wasak, ul. Królik 45, 21-400 Łuków, tel. +48 799 047 681 

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem  poniższych regulacji.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami po stronie Sprzedawcy. 

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

12. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie ponosi kosztu zwrotu, za  wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania  Towaru do Sprzedawcy).  

13. Konsument lub Klient na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie  wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

15. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail,  podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.  

16. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem  przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na  Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów: 

w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany  według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb; 

w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po  dostarczeniu; 

§10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów  zakupionych przez Klienta (rękojmia).  

2. Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres e‑mail: kontakt@wasak.com.pl lub adres  tradycyjny: SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Sylwia Wasak ul. Królik 45, 21-400 Łuków. 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko,  

adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z  reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji. Sprzedawca wezwie  Klienta do jej uzupełnienia. 

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w  chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. 

5. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Konsumentowi i Przedsiębiorcy na Prawach  Konsumenta przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Towaru, a w razie  niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Towaru do zgodności z umową,  do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.

6. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie  do zgodności Usługi z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo  wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 

7. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla  Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.  8. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z  prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.  

9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.  Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny. 

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został  poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych  niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go  nabył.  

11. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu,  robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

12. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca  odbiera od Klienta Towar na swój koszt.  

13. Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do Sprzedawcy. 14. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na  podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych  Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z  Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient  zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.  

15. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na jego  koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie  14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 

16. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia  otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail  składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo  inny, uzgodniony z Klientem sposób. 

17. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i  zgodnie z polityką prywatności. 

18. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego  Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia  reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia. 

19. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach konsumenta  koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do  Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę. §11. GWARANCJA  

1. Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancja udzieloną przez producenta lub  Sprzedawcę. 

2. Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją, dołączony jest do niego przez producenta lub  dystrybutora dokument gwarancyjny.

3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu  gwarancyjnym oraz opisie Towaru. 

4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu dostarczenia Towaru do Klienta.  5. Gwarancja obejmuje: zwrot zapłaconej ceny, wymianę Towaru na nowy bądź jego naprawę. 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnego zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14  

dni od dnia jego otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na jego na adres  e-mail.  

7. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której  wadliwy Towar został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin  gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego  Towaru. 

8. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Towaru,  termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części. 

§12. OPINIE PREZENTOWANE W SKLEPIE 

1. Sprzedawca zapewnia, że publikowane przez niego opinię pochodzą wyłącznie od osób,  które skorzystały z Usług. 

2. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie opinie na temat o Towarów i Usług zamieszczone na  stronie Sklepu oraz w mediach społecznościowych Sklepu pochodzą jedynie od Klientów,  którzy dokonali zakupu w Sklepie. 

3. Aby uzyskać opinie od Klientów, Sprzedawca każdorazowo zwraca się z prośbą o  wystawienie opinii na temat zakupionego produktu poprzez wysłanie do zapytania do  Klienta. 

4. Opinie prezentowane w Sklepie weryfikowane są przez Sprzedawcę w ten sposób, że  Sprzedawca kontaktuje się z autorami opinii, które są dla niego niezrozumiałe lub budzą  wątpliwości i podejrzenia, iż nie pochodzą od jego klientów. 

5. Sprzedawca nie wykorzystuje opinii, które zostały kupione, sponsorowane lub uzyskane w  drodze wymiany handlowej. Nie ma również prawa do publikowania lub zlecania publikacji  fałszywych opinii lub rekomendacji, ani do zmieniania istniejących opinii lub rekomendacji  w celu promowania swoich produktów lub usług cyfrowych w sklepie. 

6. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę  możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów  powszechnie uznawanych za obraźliwe. 

7. Zakazane jest zamieszczanie opinii: 

a) Bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu; 

b) Na temat Produktów, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył; c) Wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z  dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) Naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej; 

e) Przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego  podwyższenia/obniżenia oceny Produktu.

§13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sylwia Wasak prowadząca działalność  gospodarczą pod firmą SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Sylwia Wasak, pod adresem ul.  Królik 45, 21 -400 Łuków, NIP: 825 206 26 77, zgodnie z dokumentem wygenerowanym  z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwana w  Regulaminie również Sprzedawcą. 

2. Kontakt z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail:  kontakt@wasak.com.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe Klienta podawane przez Klienta będą przetwarzane na podstawie umowy  zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek  akceptacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania  umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy a następnie utrzymywania Konta  Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.  

4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na  następujących podstawach prawnych: 

a) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony  internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu  Administratora)

b) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów  prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający  z przepisów prawa); 

c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 

e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi/reklamacją — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania  umowy); 

f) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (prawnie uzasadniony interes administratora); 

g) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą  służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie  uzasadniony interes administratora); 

h) Wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda) 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z  realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich  niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami  prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług  Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 

7. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na  przykład: Księgowość, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i  hostingu, dostawca usługi poczty, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom,  zaangażowanym w prace sklepu internetowego itp. 

8. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług  np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w  związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo).  Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy  zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule  umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa  ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w  odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską  (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ  nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził  zgodę. 

9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie  obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo  do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie  obowiązujące przepisy prawa. 

10. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje  dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na  przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie  profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował  automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta. 

12. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia  zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące  zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych  wykorzystywanych w celu realizacji zamówień, oraz polityka plików cookies zostały  opisane w Polityce prywatności. 

§14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I  DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze  sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone  przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu  między Klientem a Sprzedawcą, 

c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw  konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów  Polskich). 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie  internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich  Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia  sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży  lub umowy o świadczenie usług. 

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania  reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych  wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z  postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną. 

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku  polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów  zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia  umowy. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu. 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W  sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa  polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw  mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego,  obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na  bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów. 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych  przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób  naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.

 

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest  konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi  właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Język