Zamówienia złożone po 19 lipca zostaną wysłane dopiero 29 lipca. W tym czasie przebywamy na urlopie. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.

Regulamin Konkursu

„Konkurs Idę po nowe w butach Wasak”

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Konkurs Idę po nowe w butach Wasak” (dalej: „Konkurs”). 
 2. Organizatorem Konkursu Sylwia Wasak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Sylwia Wasak, pod adresem ul. Królik 45, 21 – 400 Łuków, NIP: 825 206 26 77, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Organizator”).
 3. Podmiotem  odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnik akceptując Regulamin Konkursu wyraża zgodę na zwolnienie Meta Platforms Ireland Limited właściciela serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 
 4. Z organizatorem można kontaktować się:
  • poprzez jego adres e-mail:  kontakt@wasak.com.pl
  • za pośrednictwem jego Konta w serwisie Instagram/Facebook pod adresem: @wasak.obuwie
 5. Konkurs nie jest przeprowadzany ani organizowany, sponsorowany popierany przez serwis (Meta Platforms Ireland Limited).
 6. Udział w Konkursie oraz w udostępniane w związku z nim dane osobowe Uczestnika jest wolne od opłat i dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 23 marca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 888 z późn.zm.).

§ 2 Warunki Uczestnictwa i Zadanie Konkursowe

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego) (dalej: “Uczestnik”), która:
  • zapoznała się i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  • wykona w terminie wskazanym § 3 Zadanie Konkursowe;
  • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
   • posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram/Facebook
 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny przez których rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób
 3. Aby wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na: skomentowaniu posta konkursowego i odpowiedzi na pytanie: gdzie najchętniej wybrałabyś się na wiosenny spacer oraz które buty z naszej kolekcji wiosna/lato 2024 założyłabyś na tę okazję (dalej: “Zadanie Konkursowe”).
 4. Przystąpienie Uczestnika do udziału w Konkursie następuje poprzez spełnienie wszystkich warunków opisanych jako Zadanie Konkursowe – łącznie.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autor w przypadku podejrzenia, że bierze udział w Konkursie w sposób niezgodny z jego celem, po podaniu błędnych danych lub w inny sposób, niezgodny z Regulaminem, działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram/Facebook.
 7. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika, tj. spełnienie warunków Konkursu i wykonanie Zadania Konkursowego.

§ 3 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od 21.03.2024 do 28.03.2024 do godziny 13.00
 2. Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

§ 4 Komisja Konkursowa i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzy osobową Komisję (dalej: “Komisja”) . Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzca).
 2. Komisja konkursowa wybierze jednego Zwycięzcę spośród wszystkich Materiałów opublikowanych w okresie trwania Konkursu i po dokonaniu oceny tych prac, dla których Uczestnicy spełnili wszystkie wymogi Regulaminu.
 3. Komisja konkursowa będzie oceniać materiał pod kątem kreatywności, jakości i pomysłowości Uczestnika oraz zgodności z tematem Konkursu.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną przyznana następująca nagroda:
 5. Nagroda nr 1 – voucher podarunkowy do wykorzystania u Organizatora na 1 (słownie: jedną) parę półbutów z nowej kolekcji Wasak – wiosna/lato 2024.
 6. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną ani na inne nagrody. Zwycięzca nie może przenieść prawa do przyznanej Nagrody na osoby trzecie.
 8. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 9. Wybór Zwycięzcy nastąpi poprzez ogłoszenie wyników przez Organizatora w komentarzu pod Postem Konkursowym oraz poinformujemy Zwycięzcę osobiście poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook, najpóźniej do godziny 13.00 w dniu 02.04.2024r.
 10. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu na adres mailowy: kontakt@wasak.com.pl, następujących danych. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu mailowego, numeru telefonu. Brak przesłania danych wskazanych w w/w terminie powoduje utratę prawa do Nagrody i przepadek Nagrody.
 11. Nagrody powinny być odebrane w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników Konkursu, po uprzednim zarezerwowaniu wizyty u Organizatora.
 12. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
 13. Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora.

§ 5 Procedura Reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, wysłanym na adres siedziby Organizatora bądź na adres mailowy: kontakt@wasak.com.pl w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji na adres podany bądź adres mailowy w piśmie zawierającym reklamację.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Sylwia Wasak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Sylwia Wasak, pod adresem ul. Królik 45, 21 -400 Łuków, NIP: 825 206 26 77, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Kontakt z Administratorem można używając poniższych danych:
  e-mail: kontakt@wasak.com.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Uczestników będą zbierane w następujących celach:
  • Niezbędnych do komunikacji z Uczestnikiem związanej z jego udziałem w Konkursie, wydania Nagrody, publikacji informacji o zwycięzcy i jego zadaniu konkursowym oraz rozpatrywania reklamacji składanych przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • Niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • Rozpatrzenia reklamacji czy dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z Konkursem. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub odbioru Nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład: Księgowość, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego itp.
 7. Uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Uczestnika.
 9. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.sklep.wasak.com.pl/regulaminkonkursu.
 2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników.
 3. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Język