Zamówienia złożone po 19 lipca zostaną wysłane dopiero 29 lipca. W tym czasie przebywamy na urlopie. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.

Regulamin Newslettera

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną “Newsletter” przez Sylwię Wasak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Sylwia Wasak, pod adresem ul. Królik 45, 21 – 400 Łuków, NIP: 825 206 26 77, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 2. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie treści bezprawnych.
 3. Użytkownik może korzystać z treści dostarczonych za pośrednictwem usługi Newsletter wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Bezprawne korzystanie z materiałów, kopiowanie, powielanie, odsprzedawanie może skutkować odpowiedzialnością cywilną (m.in. odszkodowawczą) lub karną. 
 4. Z Usługodawcą można się skontaktować pod niżej wskazanymi danymi:

adres: ul. Królik 45, 21-400 Łuków

adres e-mail: kontakt@wasak.com.pl 

numer telefonu: +48 799 047 681

 1. Użytkownik zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych w ramach której jest zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę na zasadach określonych poniżej.
 2. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Właścicielowi Serwisu. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail podanego w ramach zapisywania się do usługi Newsletter. 

§2. DEFINICJE

 1. Lead Magnet – produkt lub usługa  udostępniana Użytkownikowi przez Usługodawcę w zamian za zapis Użytkownika do Newslettera, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, za uprzednią zgodą Użytkownika po zapisaniu się do Newsletter’a.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Newsletter’a.
 4. Serwis – strona internetowa pod adresem https://sklep.wasak.com.pl/ oraz wszystkie jej podstrony.
 5. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter oraz wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, która zapisuje się do Newsletter’a.
 7. Usługodawca – Sylwia Wasak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Sylwia Wasak, pod adresem ul. Królik 45, 21 -400 Łuków, NIP: 825 206 26 77, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3. ZAMÓWIENIE USŁUGI NEWSLETTER W ZAMIAN ZA LEAD MAGNETS

 1. Aby zamówić Newsletter w zamian za Lead Magnet w postaci dostępu do jednorazowego 5% kodu rabatowego na pierwsze zakupy w sklepie https://sklep.wasak.com.pl/, Użytkownik powinien skorzystać z formularza osadzonego na Stronie Usługodawcy pod adresem https://sklep.wasak.com.pl/ na stronie głównej bądź na stronie https://sklep.wasak.com.pl/odbierz-5-rabatu-na-pierwsze-zakupy/
 2. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić i przesłać formularz wpisując w odpowiednie rubryki imię oraz adres e-mail , akceptując postanowienia Regulaminu a następnie potwierdzić zapis poprzez kliknięcie przycisku, w wiadomości e-mail przesłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany w formularzu.
 3. Powyższe jest jednoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o dostarczenie usługi Newsletter. 
 4. Użytkownik ma pełną świadomość, że wypełniając i przesyłając formularz z odpowiednimi danymi w celu dostarczenia mu dostępu do jednorazowego 5% kodu rabatowego na pierwsze zakupy na stronie https://sklep.wasak.com.pl/, zapisuje się do Newslettera czyli informacji handlowych o produktach i usługach, nowościach, promocjach oraz innych inicjatywach związanych ze stroną https://sklep.wasak.com.pl/.
 5. Jednorazowy 5% kod rabatowy na pierwsze zakupy na stronie https://sklep.wasak.com.pl/ będzie dostarczony Użytkownikowi poprzez wysyłkę wiadomości e-mail pozwalającej na jego odczytanie, niezwłocznie po potwierdzeniu zapisu na Newsletter.
 6. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna ale niezbędna do zawarcia Umowy. 
 7. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o dostarczenie usługi Newsletter w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 8. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu.

§4. WYCOFANIE ZGODY

 1. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na Newsletter, bez podania przyczyny.
 2. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z opcji anulowania subskrypcji, która jest udostępniana przez Usługodawcę w każdej wiadomości mailingowej (u samego dołu wiadomości) klikając w przycisk albo wysłać wiadomość na adres mailowy Usługodawcy podany wyżej informując go o decyzji o wycofaniu zgody. 
 3. Po wycofaniu zgody, Usługodawca będzie przechowywał dane Użytkownika w bazie do wysyłki Newsletter’a, do czasu kiedy właściwe organy mogą dokonać kontroli prawidłowość procesu przetwarzania danych przez Usługodawcę związanego z usługą Newsletter.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi Newsletter należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy bądź pisemnie na adresy korespondencyjne Usługodawcy wskazane powyżej. 
 2. W reklamacji należy zawrzeć:
  • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację w tym: imię i nazwisko, adres e-mail podany w formularzu zapisu do Newsletter’a. 
  • Opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze Newsletter’a, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od jej otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma prawo m.in. do:
  • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  • Bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  • Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest  Sylwia Wasak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Sylwia Wasak, pod adresem ul. Królik 45, 21 -400 Łuków, NIP: 825 206 26 77, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwana w Regulaminie również Usługodawcą
 2. Kontakt z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: kontakt@wasak.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji umowy o dostarczenie jednorazowego 5% kodu rabatowego na pierwsze zakupy na stronie https://sklep.wasak.com.pl/ oraz obsługi Newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. f- prawnie uzasadniony interes Administratora). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług lub zawarcia Umowy tj. imię oraz adres e-mail a także informacje gromadzone przez system do wysyłki maia, takie jak data zapisu, lokalizacja, statystyki, adres IP.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • Wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)
 • Usługodawca będzie również Administratorem danych osobowych osób fizycznych, które zdecydują się na zawarcie odpłatnej umowy z Usługodawcą na dostarczenie usługi Newsletter. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wówczas w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Użytkownik zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład: Księgowość, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace serwisu itp.
 4. Dane Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§7. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Do zapisu do Newsletter’a, odbierania Newsletter’a potrzebne są:
 • Dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia (np. Komputer, telefon);
 • Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz skryptów JavaScript, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;
 1. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników  oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej.
 3. Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Język